• SERVEIS AUDITORIA ENERGETICA

En edificis existents, inspecció de l’estat de l’embolcall de l’edifici (cobertes, façanes, fusteries, proteccions solars,…), de les instal·lacions existents (enllumenat, climatització), posant èmfasi en el seu comportament des del punt de vista energètic. Revisió de factures i mesura de consums a temps real per assessorar en la reducció de consums i costos. Realització d’informes amb proposta de mesures quantificades per millorar l’eficiència energètica.