Redacció de plans d’autoprotecció d’àmbit  local .